Gravid på arbejde

Tillykke med din graviditet
Graviditet er ingen sygdom
Arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens ansvar og Ligebehandlingsloven gælder også for malere.
Det er din mesters frie valg, om han vil tilbyde et arbejdsmiljø, der fysisk, kemisk og psykisk er ufarligt – eller han vil sende dig hjem på fuld løn. Og arbejdsmiljøet skal være ufarligt for såvel dit helbred som dit fosters helbred.
Det er vigtigt, at du altid melder ud, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Er du syg – i kortere eller l����ngere perioder er du naturligvis berettiget til sygedagpenge.
HUSK AT SIGE FRA, hvis mester eller kolleger ‘gør dig syg’.
Når du ved, du er gravid
…er det vigtigt, at du straks kontakter din mester, så der kan blive fremstillet en handlingsplan for dit videre forløb. Sammen med din mester skal du udfærdige en liste over de produkter, som I anvender i firmaet, og som du kan komme i kontakt med under graviditeten. (Selv blandt vandige produkter, der er kodet 00-1 findes materialer, der ikke er velegnede for gravide).
Det er en fordel hvis listen indeholder det korrekte produktnavn og et varenummer. Kontakt derefter Arbejdsmiljøhuset på tlf. 44850220, som kan vurdere de anvendte materialer.
Behandlingstiden er normalt maksimalt en uge – afhængig af de anvendte leverandører og produkter. Du får tilsendt svar fra Arbejdsmiljøhuset. Det samme svar bliver sendt til din arbejdsgiver.
Indtil Arbejdsmiljøhuset har godtkendt en produktliste skal du være yderst påpasselig. Det er dog muligt at få en foreløbig vurdering af de materialer, som du kan blive udsat for i den aller nærmeste fremtid. Arbejdsmiljøhuset kan også hjælpe dig med spørgsmål om løft, fysisk belastning og pauser.
Medarbejderen skal hurtigst muligt, og senest en måned efter at graviditeten er konstateret meddele arbejdsgiveren, hvornår det forventede fødselstidspunkt er. I modsat fald mister medarbejderen retten til at få suppleret dagpengeydelsen.
I den APV din mester har udfærdiget, kan du orientere dig om firmaets graviditetspolitik.
Hvem har ret til barselsdagpenge?
Som lønmodtager har du ret til barselsdagpenge, hvis du inden fødslen eet af nedenstående punkter:
Er dagpengeberettiget medlem af en A-kasse
Har været beskæftiget 74 timer inden for de seneste 8 uger inden fødslen.
Inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsuddannelse af mindst 18 måneders varighed.
Har indgået en uddannelsesaftale.
Er du i tvivl så henvend dig til din socialrådgiver i kommunen.
Men din overenskomst giver dig yderligere nogle fordele – alt efter anciennitet:
Søg om nedsat kontingent
Medlemmer på barsel/fædreorlov kan få en betragtelig kontingentnedsættelse. Da barselsorloven kan deles mellem forældrene skal ansøgingen om kontingentnedsættelse være vedlagt en orlovsplan, der skal være aftalt med arbejdsgiverne.
Kontingentnedsættelse kan gives, hvor orloven er af mindst 3 måneders varighed.
Husk at varsle orlov
Når dit barn er født, skal arbejdsgiveren have at vide, hvornår du forventer at begynde at arbejde igen. Dette skal du give besked om inden der er gået otte uger efter fødslen.
Gravid og fyret
Efter Ligebehandlingslovens §9 er kvinder til en vis grænse beskyttet mod afskedigelse som følge af barsel:
En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption.
MEN … der intet er i vejen for, at en gravid kan afskediges af andre årsager uden forbindelse til svangerskabet. Sker afskedigelsen grundet rationaliseringer, omstruktureringer o.l. kan barslen ikke anvendes som værn. Det påhviler dog arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke er sket grundet graviditeten.
Et doms-eksempel er fra 1982, hvor en arbejdsgiver afskedigede en gravid under påskud af, at afskedigelsen skyldtes rationaliseringer. Det var arbejdsgiveren ikke i stand til at bevise, hvorefter Sø- og Handelsretten lagde til grund, at afskedigelsen så skyldtes graviditeten, da den gravide medarbejder indtil da havde passet sit job tilfredsstillende. Sanktionerne for ulovlig afskedigelse grundet barsel fremgår af Ligebehandlingslovens §16: Afskediges en lønmodtager i strid med § 9, skal afskedigelsen underkendes eller arbejdsgiveren skal betale lønmodtageren en godtgørelse, der ikke kan overstige 78 ugers løn, og som fastsættes under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid.
Er du lærling
Som elev har du – ligesom den gravide malersvend – ret til løn under orlov. Og du vil altid modtage fuld lærlingeløn under de forskellige orlovsformer, fordi lærlingelønnen er lavere end de maximale dagpenge.
Har du indgået en uddannelsesaftale og har du overstået din prøvetid, er der intet til hinder for, at du kan planlægge en familieforøgelse / gå på orlov / og få din lærlingeløn under orloven.
Men husk på:
Går du på orlov, mens du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, sætter du din uddannelse i stå. Du forlænger uddannelsen med orlovens varighed. Og det kan være svært at komme tilbage og genoptage uddannelsen, når du også skal tackle problemerne i en hektisk hverdag med manglende institutionspladser og skiftende arbejdspladser. Det kan være svært at komme i gang igen – og kommer du ikke i gang, har du spildt den tid, du allerede har brugt på at uddanne dig. Spildt tid er dårlig tid.

Læs også Barsel
Nyttige links:
Mødrehjælpen yder rådgivning til gravide og børnefamilier www.mhj1983.dk