Uddrag af generelle bestemmelser:

ok

Svendens ansvar:

De enkelte priser indeholder de arbejdsmæssige ydelser og vilkår, som er almindelige for arbejdets udførelse: Vandbæring, almindeligt samvær med andre håndværkere, arbejdstilrettelæggelse, aftaler med mester eller konduktør, tilrigning af lys indenfor arbejdsområdet, renholdelse af pensler, ruller og håndværktøj samt den med akkorden almindeligt forekommende supplerende materialetransport fra arbejdspladsens værksted, dog jfr. overenskomstens § 7, stk. 10.
Renlighedshensyn skal tages ved alt arbejde således, at den efterfølgende rengøring ikke besværliggøres unødigt.

Dette fritager ikke for normal afdækning i henhold til prislisten.

Mesterens ansvar:
Mesteren er pligtig til at udlevere de efter forholdene hensigtsmæssige værktøjer og materialer og sammen med svenden aktivt at virke for de bedst mulige arbejdsforhold.

Mesteren er ligeledes pligtig til at sørge for, at nødvendigt materiale er til stede på arbejdspladsen således, at arbejdet kan tilrettelægges og foregå rationelt, ligesom adgang til vand, strøm og andet for arbejdet nødvendigt materiel er let tilgængeligt og forefindes ved arbejdets igangsættelse i tilstrækkeligt omfang.

HUSK – Ved behandling af loft eller vægge over 200 eller 500 m, hvor der på arbejdsbeskrivelsen er påført B eller C priser, skal du gøre indsigelse, hvis behandlingen ikke kan foregå i samme arbejdsgang.