Ny konstitueret formand

Hjemmeside lukker

Denne hjemmeside lukker efteråret 2022.
Fremover skal du ind på maler.dk vælg afdelinger vælge fynjyllandsyd hjemmeside

Ny konstitueret formand

Bestyrelsen i Malernes Fagforening FynJyllandSyd, har onsdag d. 21. september 2022 besluttet, at faglig sekretær Asger Ward Pallesen er konstitueret formand for Malernes Fagforening FynJyllandSyd, frem til en ekstra ordinær generalforsamling.

Anne Mette Markussen har valgt at trække sig som Formand for Malernes Fagforening Fyn – JyllandSyd.

Anne Mette Markussen tager konsekvensen af, at det ikke er lykkedes at skabe den fornødne ro og gensidig tillid mellem formand og næstformanden og de to faglige sekretærer, som er en forudsætning for en god og stærk fagforening, til gavn for medlemmerne.
Anne Mette Markussen håber, at hun med den beslutning giver grobund for at tavlen kan viskes ren og en ny formand kan blive valgt.
Vi fire, i afdelingen anerkender hinanden for, at vi har forsøgt at løse vores vanskeligheder bl.a. ved hjælp af ekstern rådgiver. Trods det har hjulpet os i nogen grad, er vi ikke kommet tilstrækkeligt langt. Det har været og er, svært for os alle.
Vi håber alle, at vi hver især kan komme godt videre. Vi håber i særdeleshed, at de udfordringer, som vi har haft, ikke giver anledning til yderligere vanskeligheder i afdelingen, men at afdelingen kan påbegynde en ny og konstruktiv periode, der rækker fremad.
Vi vil appellere til, at bestyrelsen- sammen med os, vil lade fortiden hvile, og hjælpe både os, bestyrelsen og medlemmerne med at se fremad.
Dan og Anne Mette
Fyn-JyllandSyd.

Ny barselslov pr. 2.8.2022

De nye regler om ret til barselsdagpenge

er ret til barselsdagpenge for mor:

 • 2 uger efter fødsel, kan ikke overdrages.
 • 8 uger efter fødsel, kan overdrages, men skal holdes inden 10 uger efter fødsel.
 • 9 uger, som ikke kan overdrages og skal holdes inden barnet fylder 1 år.
 • 5 uger, som kan overdrages og skal afholdes inden barnet fylder 9 år. Hvis de 5 uger overdrages, skal de afholdes inden barnet fylder 1 år.

Der er ret til barselsdagpenge for far/medmor:

 • 2 uger efter fødsel, kan ikke overdrages og skal holdes indenfor de første 10 uger efter fødslen.
 • 8 uger efter fødsel, men skal holdes inden barnet fylder 1 år.
 • Hvis mor har overdraget sine 8 uger til far/medmor, skal de holdes inden for de første 10 uger fra fødslen, hvorefter de 8 ”egne” uger kan holdes.
 • 9 uger, som ikke kan overdrages og skal holdes inden barnet fylder 1 år.
 • 5 uger, som kan overdrages og skal afholdes inden barnet fylder 9 år. Hvis de 5 uger overdrages, skal de afholdes inden barnet fylder 1 år.

Adoptanter

I de første 10 uger, har hver adoptant ret til fravær i 6 uger, som bortset fra 2 sammenhængende uger, ikke kan holdes samtidig.

De 4 uger, som skal afholdes hver for sig, kan overdrages til den anden forælder.

Efter de første 10 uger, har hver adoptivforælder ret til barselsdagpenge i 18 uger indtil barnet fylder 1 år.

Ikke opfyldt beskæftigelseskrav

Hvis den ene forælder ikke opfylder beskæftigelseskravet, kan den anden forældre få barselsdagpenge og holde fraværet. Er uddybet i gennemgangen.

9 ugers øremærket fravær kan udskydes

I særlige situationer kan forælderen udskyde de 9 ugers fravær til efter det første år, men inden det tredje år. Eksempelvis ved alvorlig sygdom, afsoning eller udsendelse for staten.

Det er ikke længere muligt at forlænge dagpengeretten ved forlængelse af fravær.

Overgangsordning om løn under barsel på overenskomstområdet

Der er indgået aftale om overgangsordning mellem FH og DA – den er gældende frem til ny OK skal forhandles.

Overgangsordning for mor

De 14 ugers barselsorlov med løn, som tidligere har været tildelt mor, justeres til 10 ugers barselsorlov og 4 ugers øremærket forældreorlov, begge dele er øremærket til mor.

Både barselsorlov og de 4 ugers øremærket forældreorlov, vil følge overenskomstens gældende regler for barselsorlov og dermed ikke reglerne om forældreorlov. Betalingen og kriterierne for at holde barsel/fravær med løn, vil således være de samme som før lovændringen. (Overenskomst med Danske Malermestre og Industrien § 15 stk. 2, ABAF § 14, stk. 6)

Overgangsordning for far

Hvis anciennitetskrav er opfyldt, har far ret til 2 uger med fuld løn, dog maksimum sats efter overenskomsten. (Overenskomst med Danske Malermestre og Industrien § 15 stk. 3, ABAF § 14, stk. 7) Derefter er der ret til 8 uger med fuld løn, dog maksimum sats efter overenskomsten. (Overenskomst med Danske Malermestre og Industrien § 15 stk. 4, ABAF § 14, stk. 8) Her fremgår det, at der samlet er ret til 16 uger, hvoraf den forælder som har barselsorloven, har ret til 5 uger.

Se nedenfor om de resterende 3 uger.

Overgangsordning for mor og far

Der er ret til 3 ugers orlov til én af forældrene, hvis anciennitetskrav er opfyldt. (Overenskomst med Danske Malermestre og Industrien § 15 stk. 4, ABAF § 14, stk. 8)

Disse 3 uger skal holdes samlet af den ene forælder.

Hvis begge forældre har ret til at holde 3 uger i henhold til overenskomsten – uanset om det er samme overenskomst – skal forældrene aftale, hvem af dem, som holder 3 uger.

For de uger, hvor der er ret til fravær grundet barsel, men ikke ret til løn efter overenskomsten, skal der søges dagpenge.

I den nye barselslov er det muligt at mor og far/medmor kan overdrage 8 uger efter fødslen, som for mors part skal afholdes inden 10 uger efter fødsel og for fars/medmors part skal afholdes inden barnet fylder 1 år.

SATSER PR. 1. MAJ 2022

Satser for sygedagpenge ændres pr. 3. januar 2022

Sygedagpenge maks. pr. time                                                                              120,68 kr.

SATSER FOR KØRSELSGODTGØRELSE

Overenskomstens satser for kørselsgodtgørelse ændres pr. 1. maj 2022, grundet statens ekstraordinære stigning af befordringsfradraget:

§ 4 Kørselsgodtgørelse

Stk. a – satsen på kr. 3,51 pr. km ændres til kr. 3,70 pr. km

Mindstebetalingen på kr. 15,- pr. dag ændres ikke.

Stk. b – satsen på kr. 2,53 pr. km ændres til kr. 2,66.

§ 4 Udearbejde (overnatning)

Stk. 3 – maksimumsatsen på kr. 617,76 pr. dag ændres til kr. 651,20 kr. pr. dag.

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således, hæves med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.

 •   0 –    24 km inkl.                      – intet fradrag
 • 25 –  120 km inkl.    – 2,16 kr. pr. km
 • over 120 km            – 1,08 kr. pr. km
 •  

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra 1. januar 2022 fastsat således:

 • kørsel til og med 20.000 km årligt     – 3,70 kr. pr. km
 • for kørsel ud over 20.000 km årligt       – 2,17 kr. pr. km

Ved brug af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel stiger den skattefri godtgørelse med 0,01 øre til kr. 0,55 pr. km.

Satser for kørselsgodtgørelse i forbindelse med skoleophold – gældende for bygningsmalere og skilteteknikere

Satserne for kørselsgodtgørelse i forbindelse med skoleophold ændres pr. 1. januar 2022 til kr. 0,99 pr. km. – kun gældende for bygningsmalere og skilteteknikere – BEMÆRK, at vognmalere altid får betalt billigst mulige offentlige transport.

Som udgangspunkt skal der dagligt være mere end 20 km’s samlet transport mellem bopæl og skole, og normalt vil det være sådan, at praktikvirksomheden / malermesteren refunderer den billigst mulige offentlige transport, men er det ikke muligt at nå frem til undervisningens start, kan man benytte eget befordringsmiddel.

Se i øvrigt organisationsaftale af 5. november 2009 om befordringsgodtgørelse for erhvervsuddannelseselever – udsendt som cirkulære nr. 2 / 2010.